Regulamin

Regulamin zwiedzania wystawy stałej „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego”

§ 1
Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:
a) Muzeum – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, z siedzibą 31-011 Kraków, Rynek Główny 35,
b) Wystawa – wystawa stała Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po
podziemiach Rynku Głównego, mieszcząca się w oddziale Muzeum Podziemia Rynku, Kraków, Rynek Główny 36,
c) Turysta indywidualny – osoba lub grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie
nieprzekraczającej 15,
d) Grupa zorganizowana – grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie od 16 do max.30,
wliczając opiekunów grupy i pilota.
e) Zwiedzający – turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane,
f) System – System internetowej rezerwacji biletów na Wystawę dostępny na stronie
http://www.bilety.podziemiarynku.com/

§ 2
Dni i godziny otwarcia Wystawy. Czas zwiedzania

1. Wystawę można zwiedzać jako turysta indywidualny lub w grupach zorganizowanych
w dniach i godzinach określonych na stronie internetowej: http://www.podziemiarynku.com/
lub http://www.mhk.pl/oddzialy/podziemia_rynku .
2. W godzinach otwarcia wejścia na Wystawę odbywają się co 15 minut, a jednorazowo na
Wystawę może wejść nie więcej niż 30 osób zwiedzających.
3. Czas zwiedzania wystawy dla grup zorganizowanych wynosi szacunkowo około 90 minut
(w tym 75 minut z przewodnikiem).
4. Ostatnia grupa zorganizowana jest wpuszczana na Wystawę 90 minut przed jej
zamknięciem, a ostatni turyści indywidualni – na 75 minut przed zamknięciem Wystawy.
5. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz czasowego wyłączenia
ze zwiedzania części wystawy w uzasadnionych przypadkach.
6. Wystawa jest nieczynna dla zwiedzających w każdy drugi poniedziałek miesiąca, kiedy to prowadzone są niezbędne prace techniczne i konserwacyjne.

§ 3
Zakup biletów

1. Na Wystawie obowiązuje dzienny limit zwiedzających.
2. Przed wejściem na wystawę należy dokonać zakupu biletu wstępu do Muzeum zgodnie
z cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum. Aktualny cennik znajduje się na stronie
http://www.podziemiarynku.com/ oraz http://www.mhk.pl/oddzialy/podziemia_rynku.
3. Z uwagi na ograniczoną ilość biletów zaleca się dokonanie ich wcześniejszej rezerwacji
w Systemie internetowej rezerwacji biletów.
4. Zwiedzający dokonujący zakupu biletów po uprzednim dokonaniu rezerwacji za
pośrednictwem Systemu, obowiązani są uiścić cenę zakupu wg stawek określonych w
poczynionej rezerwacji, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
5. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
6. We wtorki wstęp na Wystawę dla turystów indywidualnych jest bezpłatny, za okazaniem
pobranego z Kasy bezpłatnego biletu. Grupom zorganizowanym we wtorki przysługuje
bezpłatny wstęp na Wystawę, natomiast obowiązane są one uiścić koszt usługi przewodnika.

§ 4
Zwiedzanie z przewodnikiem

1. Grupy zorganizowane zobowiązane są zwiedzać wystawę z przewodnikiem wyznaczonym
przez Muzeum.
2. Turyści indywidualni, którzy zarezerwują więcej niż 15 miejsc na jedną godzinę
zwiedzania, zobowiązani są do zarezerwowania i wykupienia usługi przewodnika.
3. Rezerwacja przewodnika dla grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych odbywa
się najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem zwiedzania, za pośrednictwem strony
internetowej www.bilety.podziemiarynku.com oraz www.mhk.pl lub w Centrum Obsługi
Zwiedzających MHK z siedzibą w Sukiennicach, Kraków, Rynek Główny 1.
4. Dopuszcza się możliwość zwiedzania z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem
posiadania przez niego stosownego pozwolenia wydanego przez Muzeum. Pozwolenie takie
przewodnik może uzyskać po uprzednim zaliczeniu szkolenia organizowanego przez Muzeum
i otrzymaniu stosownego certyfikatu.
5. Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 15 minut od godziny rezerwacji. Po tym
terminie Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i nałożenia kary
umownej na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.

§ 5
Zwiedzanie bez przewodnika

Turyści indywidualni mogą zwiedzać wystawę bez przewodnika, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2
Regulaminu.

§ 6
Obowiązek odwołania rezerwacji

1. Turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika, a także grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania  na zasadach określonych w § 4 ust. 4 - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.
2. Zawiadomienia, o których mowa w  ust. 1, należy dokonać na co najmniej trzy dni kalendarzowe przed terminem zwiedzania, telefonicznie pod numerem +48 12 426 50 lub pocztą elektroniczną na adres: info@mhk.pl.
3. Muzeum wprowadza limit 10 rezerwacji zwiedzania, które podmiot rezerwujący może odwołać w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. W przypadku odwołania większej ilości rezerwacji w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego – podmiot ten zostanie obciążony przez Muzeum karą umowną w wysokości 50,00 zł brutto za każdą odwołaną ponad limit rezerwację.

§ 7
Konsekwencje nieodwołania rezerwacji

1. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w  § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100 zł. Kwota kary winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu na wskazany  rachunek bankowy.
2. Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo
w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji,
wnieść odwołanie od decyzji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie
do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję
w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor
Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

§ 8
Porządek zwiedzania

1. Zwiedzający wchodzą na wystawę zgodnie z godziną wejścia podaną na bilecie. Muzeum
zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia osób, których spóźnienie przekracza 15 minut.
2. Jednym z elementów ekspozycji jest teatr mechaniczny Legenda o dawnym Krakowie,
który uruchamiany jest na prośbę zwiedzających złożoną do pracownika Kasy przed
rozpoczęciem zwiedzania.
3. Przed wejściem na Wystawę zwiedzający obowiązani są skorzystać z bezpłatnej Szatni.
4. Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:
a) wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b) materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c) długich parasoli,
d) plecaków i dużego bagażu,
e) zwierząt.
5. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
6. Na Wystawie zabronione jest przekraczanie wyznaczonych stref zwiedzania.
7. Po zakończeniu zwiedzania nie ma możliwości powrotu na ekspozycję.
8. Na Wystawie obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów
oraz zakaz filmowania.
9. Na wystawie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez
telefon.
10. Zabrania się wstępu na Wystawę osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób,
który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także
naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

§ 9
Sankcje porządkowe

1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej
oraz turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących
niniejszy Regulamin.
2. Za zniszczenie lub zgubienie bloczka z szatni lub klucza do szafki pobierana jest
od zwiedzających opłata w wysokości 20 zł.

§ 10
Pozostałe uregulowania

1. Dodatkowe informacje na temat Wystawy można uzyskać pod adresem e-mail:
info@podziemiarynku.com oraz info@mhk.pl lub pod numerem telefonu 012 426 50 60.
2. Wykupienie lub zarezerwowanie biletu wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2012 r.

 

 

Copyright © 2018 . Wszystkie prawa zastrzeżone

System rezerwacji i sprzedaży biletów iKsoris - SoftCOM Wrocław PayU